Deklaracja dostępności strony internetowej klubu TS Podbeskidzie SA

TS Podbeskidzie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tspodbeskidzie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-05-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat TS Podbeskidzie.
 • E-mail: biuro@tspodbeskidzie.pl
 • Telefon: +48 696 512 917

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat TS Podbeskidzie
 • Adres: ul. Rychlińskiego 21 Bielsko-Biała
 • E-mail: biuro@tspodbeskidzie.pl
 • Telefon: +48 696 512 917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biuro ul. Rychlińskiego 21 Bielsko-Biała: siedziba

Infrastruktura budynku jest częściowo dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Siedziba TS Podbeskidzie S.A. znajduje się na parterze. Zapewnione są wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Zastosowane są rozwiązania architektoniczne i środki techniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń technicznych. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń. Możliwe jest wejście do budynku osoby, która korzysta z psa przewodnika. Ewakuacja osób ze szczególnym potrzebami jest zapewniona.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewnione są następujące sposoby komunikowania się:

 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt korespondencyjny,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,

Dla osób ze szczególnymi potrzebami nie zostały zapewnione następujące sposoby komunikacji:

 • komunikacja audiowizualna,
 • wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe lub aplikacje,
 • personalna pomoc tłumacza języka migowego,
 • personalny kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika.

 

Brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na stronie internetowej, informacje o zakresie działalności nie są w postaci: tekstu odczytywalnego maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym w postaci pliku wideo, informacji w tekście łatwym do czytania. W okresie sprawozdawczym, podmiot nie zapewniał na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwości komunikacji we wcześniej wymienionych formach.

 

DOSTĘP ALTERNATYWNY

W okresie sprawozdawczym nie były zapewnione dostępy alternatywne w postaciach: wsparcia innej osoby, wsparcia technologicznego, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu, ani żaden inny sposób.