Spełniając wymogi licencyjne PZPN, Zarząd TS Podbeskidzie SA informuje, że łączna kwota brutto wynagrodzeń (w tym podatek VAT) wypłacona pośrednikom transakcyjnym w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wyniosła 262 815,64 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 64/100) brutto.

►SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2022 ROKU

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2022 ROKU