Spełniając wymogi licencyjne PZPN Zarząd TS Podbeskidzie SA informuje, że  łączna kwota brutto wynagrodzeń (w tym podatek VAT) wypłacona pośrednikom transakcyjnym w okresie sprawozdawczym 01.01.2019 – 31.12.2019 wyniosła 433 905,79 (słownie: czterysta trzydzieści trzy  tysiące dziewięćset pięć złotych 79/100) brutto.

►SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2019 ROK