Spełniając wymogi licencyjne PZPN, Zarząd TS Podbeskidzie SA informuje, że łączna kwota brutto wynagrodzeń (w tym podatek VAT) wypłacona pośrednikom transakcyjnym w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wyniosła 232 729,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć 00/100) brutto.

►SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2023 ROKU

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA OKRES OD 01.07.2022 ROKU DO 30.06.2023 ROKU