Spełniając wymogi licencyjne PZPN Zarząd TS Podbeskidzie SA informuje, że łączna kwota brutto wynagrodzeń (w tym podatek VAT) wypłacona pośrednikom transakcyjnym w okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 wyniosła 637 994,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 62/100) brutto.

►SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

►SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2020 ROK